බඹරගොඩ රන්මුතු කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

ආනන්ගොඩ විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

වලහන්දූව යශෝධා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

හියාරේ නැගෙනහිර විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

ගල්ගමුව විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

හාලිවල විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

මානවිල අභිමානි කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

හල්ගස්මුල්ල ගෝතමී කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

නියාගම වජිරා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

අත්තරගොඩ යශෝධා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

පනාගමුව විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

බදුන්ගොඩ ජනපදය අරුනලු කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

හියාරේ දකුණ සවිය කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

යග්ගහ නවෝදා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

ඉහලගොඩ නැගෙනහිර කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

බටදුව කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

කදුරුදූව විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

තල්ගස්යාය ශක්ති කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

පැදින්නෝරුව කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

කැරැන්විල ජනපදය කාන්තා කාර්ය සංවිධානය

 

වැඩිහිටි සංවිධාන

ඉහලගොඩ නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

එකමුතු ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව - කැරැන්විල ජනපදය

සුහද ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය - අත්තරගොඩ

ප්‍රගති වැඩිහිටි සංවිධානය - ආනන්ගොඩ

එකමුතු ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව - රත්කිදගොඩ

දිරිය වැඩිහිටි සංවිධානය - යග්ගහ

සමගි වැඩිහිටි සංවිධානය - අමුකොටුව

සිරි සුගත් වැඩිහිටි සමිතිය - ජම්බුකැටිය

සමගි වැඩිහිටි සංවිධානය - කලහෙ

සමගි වැඩිහිටි සංවිධානය - ඇත්තිලිගොඩ

සුහද වැඩිහිටි සංවිධානය - අමල්ගම

News & Events

28
Aug2017
Akmeemana Divisional Coordinating Committee Meeting 2018

Akmeemana Divisional Coordinating Committee Meeting 2018

  Akmeemana Divisional Coordinating meeting 2018 November....

Scroll To Top